FS Fastighetsstrategi AB – av Samhällsbyggarna auktoriserade och oberoende fastighetskonsulter

Nedan finns exempel på våra tjänster. Det är inte heltäckande så ring upp så berättar vi mer

Fastighetsvärdering och analys
Vi värderar och analyserar både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd. Alla typer av fastigheter i hela landet. Värderingarna utförs av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare *. 

Investeringsanalyser
Vi utför lönsamhetsberäkningar och likviditetsanalyser inför olika former av investeringsbeslut. Ofta i samband med ny- till- eller ombyggnad av befintlig fastighet.

Fastighetsanalys
Vi utför utredningar och analyser rörande en fastighets ekonomi och lönsamhet. Vi analyserar fastighetens intäkter och kostnader och försöker identifiera lönsamma intäktshöjande respektive kostnadssänkande åtgärder.

Taxeringsöversyn
Vi genomför en översyn av fastigheters taxeringsuppgifter och driver omprövningsärenden gentemot SKV. Ofta finns mycket pengar att spara i och med att fastighetsskatt för lokaler betalas i proportion till taxeringsvärdet.

Fastighetsstrategi
Vi formulerar strategier och förvaltningsplaner på fastighets- eller portföljnivå.

Rådgivning
Vi agerar i samband med fastighetstransaktioner som köp-eller säljrådgivare för kunds räkning.

Due Diligence
Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar ekonomiska, tekniska och juridiska uppgifter i en Due Diligenceprocess i samband med transaktioner.

Fastighetsekonomi och förvaltningsekonomi
Vi ger stöd i löpande förvaltning med syftet att optimera driftnetto och förvaltningsresultat. Allt från totalansvar för förvaltning till delmoment som investeringsanalyser, kostnadsanalyser, utredningar kring fastighetsskatt, hyresutredningar, förvaltningsplaner samt framtagande av underlagsmaterial inför förhandlingar och tvister.

Vi bistår även med stöd i själva genomförandet.

Tillgångsförvaltning – “Asset management”
Vi är fastighetsägarens ställföreträdande och företräder denne i de frågor rörande fastigheten/fastighetsbeståndet som formulerats i uppdragsavtalet. Inom de givna ramarna tar vi ett totalansvar och arbetar med frågeställningar såväl rörande löpande förvaltning som fastighetsutveckling. Förenklat kan vi betraktas som fastighetschef på uppdrag och vi är den förmedlande länken mellan fastighetsägare och förvaltning.

Bostadsrättsbildning
Vi bistår med med att upprätta kostnadskalkyler, ekonomiska planer och stadgar samt i övrigt förekommande moment i samband med en ombildningsprocess.

Marknadsinformation och research
Vi bistår med marknadsinformation och research och gör prognoser för olika delmarknader, branscher eller områden som underlag för investeringsbeslut.

Vänd Dig med förtroende till oss – tillsammans skapar vi mervärden.