Corona-epidemi och fastighetsmarknad

Vi jobbar på som vanligt men iakttar särskilda rutiner kring möten och besiktningar.

Den pågående epidemin har stor negativ påverkan på alla sektorer i samhället. Även fastighetsmarknaden påverkas självklart. Vår medkänsla till alla som drabbas, direkt eller indirekt.

Olika sektorer påverkas olika mycket. Vad gäller fastigheter så bedöms störst påverkan kortsiktigt uppstå på fastigheter som försörjer verksamheter inom upplevelseindustri, turism, hotell samt handel och underleverantörer till dessa medan kontor, samhällsfastigheter, e-handel och framför allt bostäder påverkas i mindre grad.

Transaktionsmarknaden påverkas kortsiktigt genom en ökad osäkerhet, normalt innebär detta ökande avkastningskrav och sannolikt mer utdragna processer.

Den löpande förvaltningen påverkas olika beroende på hyresgästsammansättningen i det enskild fallet. Hyresgästernas önskemål om och behov av hyresnedsättningar och rabatter samt ökande vakanser innebär temporär påverkan på det löpande driftnettot.

Temporära tapp i driftnetto påverkar likviditeten men inte nödvändigtvis marknadsvärdet. Allt är avhängigt utvecklingen de närmaste månaderna, ju mer restriktioner och ju mer utdragen epidemin blir med minskande efterfrågan och en lågkonjuktur/ recession som konsekvens ju större är risken att marknadsvärdet för vissa typer av fastigheter kommer att påverkas negativt.

Vi har analysverktygen. Kontakta oss om du har frågor kring specifika fastigheter och hur de kan komma att påverkas.