Allmänt

I samband med värdering sker en besiktning av fastigheten. För bostadsrätter och småhus kan dock finnas möjlighet till så kallad ”desk-top”-värdering vilket innebär att värdebedömningen sker utan besiktning.

Normalt efterfrågas ett marknadsvärde, men en värdering kan också avse ett individuellt beräknat värde för en specifik individ/företag baserat på dennes individuella förutsättningar och bedömningar, exempelvis i samband med ett förvärv – ett individuellt avkastningsvärde.

Definition av begreppet marknadsvärde

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri, öppen och informerad fastighets­marknad vid ett visst givet tillfälle, den s k värde­tidpunkten.

En försäljning förut­sätts ske efter det att värderings­objektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighets­typen sedvanligt sätt och under en normal exponeringstid. 

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder. En ortsprismetod som är en analys av genomförda jämförbara förvärv samt en marknadsanpassad avkast­nings­metod som är en nuvärde­beräkning av sannolika framtida ekonomiska utfall. 

De två metoderna får inbördes olika vikt från fall till fall beroende på objektets karaktär samt tillgång och kvalité på relevant information.

Underlag för fastighetsvärdering
För att kunna genomföra en fastighetsvärdering av god kvalité behöver vi ta del av en hel del faktauppgifter kring fastigheten. Det är viktigt då ingen bedömning eller beslut blir bättre än det underlag det vilar på.

Många uppgifter inhämtar vi på egen hand in från tillförlitliga offentliga källor som exempelvis Inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriverket, respektive kommun etc. medan andra uppgifter kräver fastighetsägarens medverkan.

I förekommande fall behöver vi följande information från fastighetsägaren;

 • För bostäder önskar vi sammanställning per fastighet av gällande hyreskontrakt, gärna som Excel-lista, där det framgår hyresgäst, lägenhetstyp, area och utgående hyra.
 • För lokaler önskar vi sammanställning per fastighet av gällande hyreskontrakt, gärna som Excel-lista, där alla kontraktsvillkor av betydelse framgår såsom hyresgäst, användning, area, hyra exklusive tillägg, indextal samt basår/mån och andel, tillägg/avdrag med uppgift om tidsperiod, andel fastighetsskatt, hyrestid och uppsägningstid. Om det är möjligt önskar vi en kopia på varje lokalhyresavtal.
 • Uppgift om eventuella andra nyttjanderättsavtal.
 • Uppgift om eventuella uppsägningar från endera part samt eventuella pågående hyresförhandlingar.
 • Uppgift om eventuella vakanta lokaler, area och typ av lokal.
 • Drift- och underhållsbudget samt utfall innevarande år samt historiska data för två år.
 • Underhållsplan
 • Eventuellt behöver vi plan- och sektionsritningar.
 • Areauppmätning om sådan finns. 
 • Kopia på utförd energideklaration.
 • Genomförda större underhållsinsatser de senaste åren samt planerade sådana.
 • Senaste taxeringsbeslut. 
 • Information om eventuell misstänkt eller konstaterad miljöpåverkan eller miljöskuld.
 • Annat av intresse som Du tror kan ha en positiv eller negativ påverkan på fastighetsvärdet.

Dessutom gör vi givetvis en syn/besiktning på plats. Då helst med någon person (ägare/förvaltare/fastighetsskötare) som har god kunskap om fastigheten och byggnaden.

Den information vi tar del av hanterar vi med sekretess och den används inte för något annat ändamål.